Informació sobre Protecció de Dades

  • Dades relatives al Responsable
  • Responsable Tractament
  • La seva denominació social és: PUJARBAT SL
  • El seu CIF és: CIF B-55030845
  • El seu domicili social està en: c / Escultor Morès nº7 17320 de Tossa de Mar
  • Contacte: info@delicatum.cat – 972330470

 

Finalitats

 

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en DELICATUM (PUJARBAT SL) tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 

Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres

Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.

Informació comercial mitjançant xarxes socials i correus electrònics des de la plataforma mailchimp i  whatsapp, sense que el Responsable pugui assegurar unes correctes mesures de seguretat i tractament adequats al RGPD de les pròpies plataformes

Prestar-los un servei

Publicació de dades de caràcter personal en les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació

Realització de cobrament mitjançant TPV

Realització d’enquestes de satisfacció.

Tractament de dades per a ofertes comercials

 

Termini de conservació de les dades

 

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals.

 

Legitimació

 

La base legal per al tractament de les teves dades radica per:

 

Consentiment inequívoc

 

Destinataris

 

Les seves dades personals seran comunicats a tercers en els següents suposats:

 

A altres responsables del tractament

Tutors legals de l’afectat

 

 

Drets

 

Té dret a obtenir confirmació sobre si en DELICATUM (PUJARBAT SL) estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

 

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

 

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. DELICATUM (PUJARBAT SL) deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

 

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.